รู้จักเครื่องโทรสารมากน้อยเพียงใดกัน

Monday, August 15th, 2016

เครื่องโทรสาร หรือแฟกซ์ (Fax) เป็นสื่อคมนาคมประเภทหนึ่ง ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท์ใช้คำว่าโทรภาพ เพราะ เดิมหมายถึงภาพหรือรูปที่ส่งมาโดยทางไกล ตลอดจนหมายถึงกรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์หรือรูปภาพ โดยทางคลื่นวิทยุหรือทางสาย เช่น สายโทรศัพท์ ในสังคมสารนิเทศปัจจุบันนิยมใช้คำว่า เครื่องโทรสาร แทนโทรภาพ เพราะครอบคลุมประเภทของการส่งสารนิเทศได้มากกว่าภาพ เครื่องโทรสารมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Facsimile หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า Fax (แฟกซ์) หมายถึง อุปกรณ์การถ่ายเอกสาร ภาพ และวัสดุกราฟิกด้วยคลื่นอากาศความถี่สูง ผ่านระบบโทรศัพท์ทำให้ผู้ส่งและผู้รับที่แม้อยู่ห่างกันแค่ไหนก็ตาม เป็นการส่งสัญญาณด้วยแสงที่มาแปลงเป็นเสียงแล้วย้อนกลับไปเป็นกระแสไฟฟ้า แล้วแปลงกลับมาเป็นเสียงและแสงอีกครั้งหนึ่ง การส่งเอกสารผ่านทางเครื่องโทรสารต้องมีหมายเลขของเครื่องรับ และต้นฉบับที่เป็นเอกสาร และการส่งแฟกซ์แต่ละครั้ง คิดค่าบริการตามอัตราค่าใช้โทรศัพท์ ถ้าในพื้นที่เดียวกันก็ครั้งละ 3 บาท ต่างจังหวัดคิดตามอัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกล แต่ในความจริงสถานที่รับบริการส่งแฟกซ์จะคิดค่าบริการแพงกว่าค่าใช้จ่ายจริงหลายเท่าตัว